Ambrela - predaj betónových výrobkov, pokládka zámkovej dlažby na kľúč

Pokládka betónovej dlažby

pokládka zámkovej dlažby Zhotovenie vrchnej nosnej vrstvy

Na rastlú alebo dostatočne spevnenú zemnú pláň (tvorí spodnú nosnú vrstvu) s pozdĺžnym sklonom min. 0,5% a priečnym sklonom min. 2-3% zhotovte nezámrznú nosnú vrstvu z ťaženého kameňa alebo štrkodrvy (zrnitosť 0/32 mm). Hrúbka je podľa miestnych podmienok a predpokladaného zaťaženia. Potom zhotovte jemnú pláň zo štrkodrvy (zrnitosť 0/16 mm), ktorá musí byť dôkladne zhutnená, aby sa zabránilo neskoršiemu sadaniu povrchu. Jej výškový rozdiel je ±1cm.


Dlažebné lôžko

Na vyrovnanú a zhutnenú plochu naneste drvené alebo ťažené kamenivo (zrnitosť 4/8 mm) rovnomerne v hrúbke 3 až 5 cm. Ako pomôcku odporúčame použiť rúrky priemeru 3 až 5 cm, medzi ktoré nasypte a latou vyrovnajte kamenivo. Pripravené lôžko nezhutňujte a nestúpajte po ňom. Pripravte si len toľko lôžka, koľko v ten deň položíte dlažby.


Uloženie dlažby

S pokládkou zámkovej dlažby začnite v rohu s pravým uhlom, ak je to možné v najnižšom bode dláždenej plochy. Pri ukladaní vždy postupujte od okraja ďalej. Pomocou laty alebo šnúry kontrolujte rovnomernosť uloženia, je potrebné dodržať pozdĺžny a priečny sklon dlažby! Dlažbu ukladajte asi o 1 cm vyššie ako je požadovaná výška plochy (lôžko sa pri vibrovaní zníži o 1 cm). Pri kombinovaní dlažieb rôznych farieb a pri dlažbe s náročnejším vzorom odporúčame postupovať podľa presného plánu. Pri ukladaní dlažby pracujte vždy s viacerými paletami súčasne. Neukladajte viditeľne poškodené tvarovky. Položená plocha je ihneď pochôdzna.


Špárovanie dlažby

Položenú dlažbu zasypte špárovacím materiálom. Doporučujeme drvené kamenivo zrnitosť 1/3 mm alebo 0/4 mm. Používajte kamenivo s nízkym obsahom jemných a prachových častíc. Pre zamedzenie tvorby výkvetov nepoužívajte kamenivo s vysokým obsahom vápenca.


Vibrovanie

Celú plochu pozametajte tak, aby špárovací materiál vypĺňal špáry. Plochu zvibrujte vibračnou platňou v pozdĺžnom aj priečnom smere. Vibrujte zásadne len suchú dlažbu so suchým špárovacím materiálom. Používajte vibračnú platňu s gumovou podložkou.


Konečná úprava

Po zvibrovaní celú plochu znova zasypte špárovacím materiálom a plochu môžete ihneď používať. Ak je to možné, špárovací materiál ponechajte na ploche 2 až 3 týždne a nakoniec ho ešte raz povmetajte do špár.


Pokládka dlažby na kľúč - komplet práca, dodávka podružného materiálu cca 40€ / 1m².

Postup práce
  • JCB-UNC nakladač, odhŕňanie zeminy, rozbiti betónu, príprava lôžka a rozplanírovanie makadamu,
  • dovoz a kúpa makadamu, frakcia 16/32, 0/32, 16/22, 4/8.

Podľa potreby
  • kúpa a dovoz štrku frakcia 0/22, piesku frakcia 0/1, cementu 3,25 R,
  • dovoz dlažby a obrubníkov,
  • pokládka a montáž dlažby, osadenie obrubníkov, dorezávanie + práca,
  • užabovanie lôžka a dlažby gumenou platňou.